Flirtas.lt Taisyklės

Norėdami naršyti šioje svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis flirtas.lt (isskirtines pazintys) naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis flirtas.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Išreikšdami sutikimą su flirtas.lt naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų amžiaus.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su flirtas.lt(isskirtines pazintys) taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti flirtas.lt puslapį.

Portalas Flirtas.lt priklauso UAB "Vertex" į.k. 120320756 Upės 5, Vilnius.

 1. Tapti flirtas.lt Vartotoju ir naudotis visomis flirtas.lt paslaugomis gali tik prisiregistravę vartotojai.
 2. Registruotis flirtas.lt Vartotoju gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. flirtas.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis flirtas.lt(isskirtines pazintys) turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs Vartotojui pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti Vartotojo registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
 3. Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant flirtas.lt ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žala.
 4. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojo sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Vartotojams.
 5. Vartotojas gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Vartotojams pasirinkdamas atitinkamą nustatymą Vartotojo profilio duomenų tvarkymo programoje.
 6. flirtas.lt paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atkleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
 7. Už Vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau - prisijungimo duomenų ) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako Vartotojas.
 8. Vartotojas privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti flirtas.lt ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Vartotojui.
 9. flirtas.lt turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo, naudojantis flirtas.lt paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
 10. Registruodamasis portale bei pateikdamas flirtas.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, vartotojas besąlygiškai sutinka, jog flirtas.lt paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir (ar) informaciją portalo teikiamų paslaugų reklamos ir statistikos tikslais.
 11. Registruodamasis flirtas.lt Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš flirtas.lt svetainės.
 12. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija Vartotojui gali būti pateikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos Vartotojo flirtas.lt pateiktus kontaktinius duomenis. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš flirtas.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu flirtas.lt paslaugų teikėjo elektroniniu paštu arba pasiskambinus telefonu +370 699 39 535.
 13. Visa Vartotojo registracijos ir naudojimosi flirtas.lt paslaugomis metu pateikta Vartotojo asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomas 6 mėnesius nuo paskutinės Vartotojo prisijungimo prie flirtas.lt portalo dienos.
 14. flirtas.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį flirtas.lt teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į flirtas.lt.
 15. Tuo atveju, kai Vartotojo patekimas į flirtas.lt portalą arba flirtas.lt paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų Vartotojų pareigų pažeidimu, esant rašytiniam Vartotojo prašymui terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos flirtas.lt paslaugos arba jų teikimas buvo suvaržytas.
 16. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas flirtas.lt (pazintys) portalo veikimas ar paslaugų teikimas, flirtas.lt paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus. Vartotojo prašymu terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį buvo atliekami profilaktikos darbai, ir kurį buvo visiškai apribotas flirtas.lt paslaugų teikimas.
 17. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti flirtas.lt teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Vartotojui, atsisakančiam flirtas.lt teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo flirtas.lt paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.
 18. flirtas.lt neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis flirtas.lt paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą.
 19. flirtas.lt portale Vartotojų patalpinta informacija netampa flirtas.lt nuosavybe.
 20. Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą flirtas.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
 21. Svetainėje flirtas.lt draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
  22.1 skatintų rasinę, etninę ar kultūrinę diskriminaciją;
  22.2 įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
  22.3 pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
  22.4 pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
  22.5 pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
  22.6 pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
 22. Prie draudžiamos veiklos flirtas.lt(isskirtines pazintys) portale priskiriamas pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas, seksualinių paslaugų reklamavimas, taip pat bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su flirtas.lt paslaugų teikėju.
 23. Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado flirtas.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis flirtas.lt teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
 24. Vartotojo, užsiimančio flirtas.lt(isskirtines pazintys) draudžiama veikla, registracija flirtas.lt portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo flirtas.lt portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.
 25. Bet kuris asmuo, pastebėjęs flirtas.lt portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti flirtas.lt paslaugų teikėjui.
 26. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą flirtas.lt(isskirtines pazintys) asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus flirtas.lt paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.
 27. Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos. Nuotraukos, kuriose pavaizduoti asmenys jaunesni nei 18 metų, bei nuotraukose, kuriose nesimato vartotojo ar jis matosi neaiškiai, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Taip pat negalima kelti ir kelių vienodų nuotraukų.
 28. Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamos ikiteisminio tyrimo institucijoms.

  Vartotojas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja atlyginti žalą, atsiradusią dėl taisyklėms prieštaraujančios veiklos.

Įveskite savo el.paštą ir gausite slaptažodžio pakeitimo nuorodą.