Flirtas.lt Regulamin

Warunki korzystania z flirtas.lt

Aby przeglądać tę stronę oraz korzystać ze wszystkich jej możliwości zapoznaj się najpierw z regulaminem użytkownika flirtas.lt. Musisz spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki.

Akceptując regulamin flirtas.lt, automatycznie oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią.

Osoby poniżej 18-stego roku życia oraz starsze, które nie akceptują reguł flirtas.lt muszą niezwłocznie zakończyć rejestrację i opuścić stronę.

Portal Flirtak.pl należy do firmy UAB "Vertex", kod firmy 120320756 Upės 5, Wilno, Litwa.

 1. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą stać się członkiem flirtas.lt i korzystać ze wszystkich dostępnych usług.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które wystąpiły lub mogą wystąpić na rzecz flirtas.lt i / lub innych użytkowników ze względu na dostarczenie błędnych danych.
 3. Profile użytkowników tworzone są na podstawie dostarczonych danych. Po utworzeniu profilu, dostępny on jest dla innych użytkowników.
 4. Użytkownik może ograniczyć dostęp do swojego profilu za pomocą specjalnej opcji.
 5. Usługodawca flirtas.lt nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do treści udostępnianych przez użytkowników dla innych użytkowników lub osób trzecich.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nazwy swojego konta oraz hasło do logowania (dalej – dane do logowania).
 7. Użytkownik musi zadbać o poufność swoich danych do logowania i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli z jakiegoś powodu dane dostały się do osób trzecich, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić flirtas.lt i natychmiast je zmienić, aby ktoś inny nie mógł z nich korzystać. Użytkownik odpowiedzialny jest również za jakiekolwiek działania osób trzecich, jeżeli zostały one wykonane przy użyciu jego danych do logowania. Cała odpowiedzialność spada na użytkownika, który nie zachował odpowiedniej ostrożności.
 8. flirtas.lt ma prawo usunąć użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do witryny, bez wcześniejszego powiadomienia czy ostrzeżenia.
 9. Rejestrując się w flirtas.lt, podając przy tym swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na: zarządzanie, przechowywanie oraz używanie tych danych przez flirtas.lt do celów statystycznych, marketingowych oraz innych związanych z rozwojem użytkowników i dostarczaniem tego do osób trzecich.
 10. Poprzez rejestrację w flirtas.lt oraz akceptacje niniejszych Warunków użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich wiadomości promocyjnych, reklamowych lub innych informacji od flirtas.lt i / lub osób trzecich.
 11. Charakter wiadomości, reklamy lub innego rodzaju informacji może być przekazywany za pomocą różnych środków. Aby zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości trzeba wysłać pisemne oświadczenie do flirtas.lt.
 12. flirtas.lt ma prawo, bez uprzedzenia zakończyć lub ograniczyć dostęp do usług klubu, jeśli użytkownik poprzez e-mail poinformuje, że nie chce otrzymywać informacji, zgodnie z zasadą z podpunktu 11.
 13. Wszystkie dane użytkownika oraz pozostałe informacje podawane podczas rejestracji, wykorzystywane w flirtas.lt będą przechowywane przez 3 lata od ostatniego dnia zalogowania do klubu.
 14. flirtas.lt bez wcześniejszego uprzedzenia ma prawo do całkowitej lub częściowej zmiany świadczonych usług, ma również możliwość do ograniczenia lub zakazu dostępu do flirtas.lt swoim użytkownikom.
 15. W przypadku ograniczenia dostępu do portalu lub rozwiązania umowy z przyczyn niezwiązanych z naruszeniem zasad ustanowionych w regulaminie, użytkownik ma prawo do pisemnego wniosku, aby odzyskać płatne usługi przedłużone o okres, w którym nie był dostępny cały pakiet możliwości flirtas.lt lub jego świadczenia były ograniczone.
 16. O pracach prewencyjnych, które będą ograniczać dostęp do portalu, flirtas.lt ma obowiązek powiadomić użytkowników tego samego dnia, w którym zostaną rozpoczęte. Przedłużenie płatnych usług może zostać uwzględnione na wniosek użytkownika, o okres, w którym zostały przeprowadzone działania profilaktyczne, i w którym zostały całkowicie ograniczone usługi.
 17. Użytkownicy, w każdej chwili mogą zrezygnować z uczestniczenia w flirtas.lt, usuwając swój profil. Jeśli dobrowolnie zrzekają się usług świadczonych przez flirtas.lt i jest to niezależnych od dostawcy, nie otrzymają zwrotu pieniędzy za opłacone już usługi.
 18. flirtas.lt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich, które doprowadziły do jakichkolwiek szkód w wyniku korzystania z flirtas.lt.
 19. Informacje na temat użytkowaniów umieszczone w flirtas.lt nie stają się własnością portalu. flirtas.lt nie może zagwarantować ochrony danych osobowych, przed nieupoważnionym użyciem.
 20. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą powodować szkody na rzecz flirtas.lt, innych użytkowników lub osób trzecich.
 21. Jakakolwiek czynność zakazana przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo międzynarodowe niedozwolona jest w flirtas.lt łącznie z działaniami, które:
        22.1 propagują nienawiści rasową, etniczną lub kulturową dyskryminację;
        22.2 obrażają honor, godność oraz reputację każdej osoby;
        22.3 mogą naruszać jakiekolwiek prawa do zachowania prywatności;
        22.4 mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia;
        22.5 naruszają prawa autorskie i praw pokrewne;
 22. Wzbroniona jest dystrybucja oraz promocja pornografii, reklamowanie usług seksualnych i umieszczanie reklam, które są rozbieżne z ideą flirtas.lt.
 23. Użytkownik zobowiązuje się ponieść konsekwencje za wszystkie wyrządzone szkody w flirtas.lt, innym użytkownikom lub osobom trzecim, które powstały w wyniku korzystania z usług flirtas.lt.
 24. Jeżeli Użytkownik nie dostosuje się do obowiązujących zasad i będzie prowadził niedozwoloną działalność, jego rejestracja zostanie natychmiast usunięta, a informacje zamieszczone w flirtas.lt posłużą jako dowód i mogą zostać przekazywane do organów ścigania oraz innych odpowiednich instytucji.
 25. Każda osoba, która zauważy nielegalne lub bezprawne działania w flirtas.lt, musi niezwłocznie powiadomić administartora strony.
 26. Osoby biorą pełną odpowiedzialność za nielegalną działalność oraz dostarczanie błędnych informacji w flirtas.lt.
 27. Zabronione jest publiczne obnażanie się oraz działania pornograficzne, które mogą być obraźliwe, wulgarne i prowokujące w stosunku do innych użytkowników. Tego typu materiały powinny być ukryte przy użyciu odpowiedniej opcji „Tylko dla mnie” w "Kto może zobaczyć”. W przeciwnym razie zostaną zablokowane przez administratora bez wcześniejszego powiadomienia.
 28. Obsługę techniczną związaną z SMS VIP, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.
 29. W celu skorzystania z Serwisu VIP (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien wysłać na wskazany poniżej numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej treści.

  30.1 Klient ma możliwość zamówienia subskrypcji poprzez wysłanie poniższego SMSa na numer 60698:
  START VIP i wprowadzając kod, który będzie wskazany obok.
  30.2 Cena za otrzymanego SMSa (brutto): 7,38zł.
  30.3 Częstotliwość otrzymywania SMS (pierwszy płatny SMS z treścią Użytkownik otrzymuje zaraz po rejestracji w danym Serwisie): 1 x tygodniowo, we czwartek (ok. godz. 15:00).
  30.4 Przy aktywacji Serwisu należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy START a NAZWĄ SERWISU, przykładowo START VIP.
  30.5 Od momentu zamówienia Serwisu, użytkownik będzie otrzymywał zamówioną treść w dniu i godzinie wynikających z powyżej podanej informacji, bądź z opisów danego Serwisu, aż do czasu dezaktywacji Serwisu.
  30.6 Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS na ten sam numer specjalny 60698, o treści: STOP VIP
 30. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego i dezaktywującego serwis jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej danego operatora i jest zgodna z cennikiem oferty, z której korzysta użytkownik (w sieci PLUS oraz PLAY wysłanie SMSa z aktywacją i dezaktywacją jest bezpłatne).
 31. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany serwis.
 32. Opłata za pobranie treści dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
 33. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
 34. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem:Pomoc

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymać nowe hasło